เมื่อเบนจามิน แฟรงคลินยังหนุ่ม เขาเขียนคุณลักษณะ 12 ประการที่เขาอยากจะมีในชีวิตนี้และได้ให้เพื่อนคนหนึ่งดู เพื่อนของเขาเพิ่ม “ความถ่อมใจ” เข้าไป แฟรงคลินชอบความคิดนั้นและได้เพิ่มวิธีพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้นลงไปด้วย ข้อหนึ่งที่แฟรงคลินคิดเกี่ยวกับความถ่อมใจคือ ดูพระเยซูเป็นตัวอย่าง

พระเยซูเป็นแบบอย่างของความถ่อมใจที่ยอดเยี่ยม พระคำของพระเจ้าบอกว่า “ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงสภาพของพระเจ้า แต่มิได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือ แต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาส” (ฟป.2:5-7)

พระเยซูทรงสำแดงความถ่อมใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พระองค์อยู่กับพระบิดาในนิรันดร์กาล แต่ทรงเลือกถ่อมพระองค์ลงภายใต้กางเขน เพื่อโดยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ผู้ที่ต้อนรับพระองค์จะมีความยินดีที่ได้อยู่กับพระองค์

เราเลียนแบบความถ่อมใจของพระเยซู เมื่อเรารับใช้พระบิดาในสวรรค์ด้วยการปรนนิบัติผู้อื่น ความเมตตาของพระเยซูทำให้เราเห็นความงดงามอันน่าประทับใจของการปฏิเสธตัวเองเพื่อเห็นแก่ผู้อื่น ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปถึงความถ่อมใจในโลกที่ “ฉันต้องมาก่อน” แต่เมื่อเราพักสงบอยู่ในความรักของพระผู้ไถ่ พระองค์จะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เราติดตามพระองค์