นักโฆษณาลงความเห็นว่าคำที่เรียกความสนใจของผู้ชมได้มากที่สุดคือชื่อของตัวเอง ดังนั้น สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในอังกฤษจึงได้ทำโฆษณาเฉพาะบุคคลด้วยบริการออนไลน์สด

เราอาจจะชอบที่ได้ยินชื่อของเราทางโทรทัศน์ แต่หากปราศจากความใกล้ชิดเหมือนเวลาคนที่รักเรียกเรา ก็ไม่มีความหมาย

พระเยซูทรงจับความสนใจของมารีย์ มักดาลา ด้วยการเรียกชื่อเธอ (ยน.20:16) ขณะที่เธอมาถึงอุโมงค์ฝังพระศพหลังจากทรงถูกตรึงที่กางเขน คำคำเดียวนี้ทำให้เธอจำพระอาจารย์ที่เธอรักและติดตามได้ ฉันคิดว่าเธอคงทั้งดีใจและไม่เชื่อสายตาตนเอง เสียงอันคุ้นเคยที่เรียกชื่อของเธอทำให้มารีย์สิ้นความสงสัยในพระองค์ผู้ทรงรู้จักเธอดี พระองค์ไม่ได้ตายไปแล้ว แต่ทรงเป็นขึ้นจากความตาย

แม้พระเยซูจะใช้เวลากับมารีย์เป็นพิเศษ แต่เราก็ได้รับความรักจากพระเจ้าเป็นส่วนตัวด้วยเช่นกัน พระเยซูตรัสกับมารีย์ว่าพระองค์จะขึ้นไปหาพระบิดา (ข้อ 17) และบอกกับสาวกว่า จะไม่ละทิ้งพวกเขาให้เปล่าเปลี่ยว (ยน.14:15-18) พระเจ้าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาสถิตในลูกของพระองค์ (กจ.2:1-13)

เรื่องราวของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน ไม่ว่าเมื่อก่อนหรือปัจจุบัน พระองค์ทรงรู้จักผู้ที่พระองค์ทรงรัก (ยน.10:14-15) พระองค์ทรงเรียกชื่อของเรา