หลายปีก่อนผมได้ไปร่วมพิธีสมรสที่บ่าวสาวมาจากคนละประเทศ การผสมผสานวัฒนธรรมน่าจะเป็นเรื่องดี แต่พิธีสมรสนั้นได้นำธรรมเนียมของคริสเตียนไปผสมผสานกับความเชื่อในพระเจ้าหลายองค์

ผู้เผยพระวจนะเศฟันยาห์ประณามการนำศาสนาอื่นมาผสมกับความเชื่อในพระเจ้าเดียว ยูดาห์เป็นชนชาติที่นมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้ แต่ก็พึ่งพาพระมิลโคมด้วย (ศฟย.1:5) เศฟันยาห์ได้พูดถึงการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติ (ข้อ 8) และเตือนว่าจะทำให้พระเจ้าขับยูดาห์ออกจากดินแดนบ้านเกิด

แต่พระเจ้าไม่มีวันหยุดรักประชากรของพระองค์ ทรงพิพากษาเพื่อเตือนให้หันกลับมาหาพระองค์ เศฟันยาห์จึงหนุนใจยูดาห์ให้ “แสวงหาความชอบธรรม แสวงหาความถ่อมใจ” (2:3) และพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะรื้อฟื้นพวกเขาขึ้นใหม่“ ในคราวนั้น เราจะนำเจ้ากลับเข้ามา คือในคราวที่เรารวบรวมพวกเจ้าเข้าด้วยกัน” (3:20)

เราอาจประณามการผสมผสานความเชื่อที่เห็นได้ชัดเจน เช่น พิธีสมรสที่ผมพูดถึง แต่เราทุกคนก็นำความจริงของพระเจ้าไปผสมกับสิ่งที่สังคมของเรายอมรับ เราต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเพื่อความเชื่อของเราจะตรงตามพระคำพระเจ้า ยืนหยัดในความจริงด้วยความเชื่อมั่นและความรัก พระบิดายินดีต้อนรับทุกคนที่นมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริง (ยน.4:23-24)