ในสมัยโบราณ เมืองที่มีกำแพงปรักหักพังแสดงถึงความพ่ายแพ้ของประชาชน ความเสี่ยงต่ออันตรายและความอับอาย นั่นเป็นเหตุที่ชาวยิวต้องสร้างกำแพงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ พวกเขาทำอย่างไร? โดยการทำงานเคียงข้างกัน ซึ่งเป็นคำที่บรรยายถึงเนหะมีย์บทที่ 3 ได้อย่างชัดเจน

เมื่อเราอ่านพระธรรมตอนนี้ครั้งแรกอาจดูเหมือนเป็นรายชื่อที่อ่านแล้วน่าเบื่อของผู้รับผิดชอบในงานก่อสร้างต่างๆ แต่เมื่อมองลึกลงไปจะเห็นภาพที่ชัดเจนของการทำงานร่วมกัน ปุโรหิตทำงานเคียงข้างเจ้าผู้ครอง ช่างทำน้ำหอมกับช่างทองก็มาช่วย และมีคนจากเมืองใกล้เคียงที่อาสามาช่วย บางคนซ่อมกำแพงตรงข้ามบ้านของตน บุตรสาวของชัลลูมที่ทำงานเคียงข้างผู้ชาย (3:12) และบางคนซ่อมแซมสองส่วน เช่น ชาวเทโคอา (ข้อ 5, 27)

มีสองสิ่งที่โดดเด่นในพระธรรมตอนนี้ สิ่งแรกคือ พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียว สิ่งที่สองคือ พวกเขาได้รับการยกย่องเพราะมีส่วนในงาน ไม่ได้เปรียบเทียบกันว่าใครทำมากหรือน้อยกว่ากัน

ทุกวันนี้เราเห็นครอบครัวและสังคมที่แตกสลาย แต่พระเยซูเสด็จมาเพื่อสร้างแผ่นดินของพระเจ้าโดยผ่านการเปลี่ยนแปลงชีวิต เราช่วยสร้างสังคมรอบข้างขึ้นใหม่ได้ด้วยการสำแดงให้ผู้อื่นเห็นว่าพวกเขาสามารถพบความหวังและชีวิตใหม่ในพระเยซู เราทุกคนมีสิ่งที่ต้องทำ ดังนั้น ให้เราร่วมใจกันสร้างชุมชนแห่งความรักที่ซึ่งผู้คนสามารถพบพระเยซู โดยทำในส่วนของเราไม่ว่างานนั้นจะเล็กหรือใหญ่