ฉันถามเพื่อนว่า “คุณเห็นพระเจ้าทรงทำงานเมื่อเร็วๆ นี้บ้างไหม” คนหนึ่งตอบว่า “ผมเห็นพระองค์ทำงานเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์ทุกเช้า ผมเห็นพระองค์ทำงานเมื่อพระองค์ช่วยผมเผชิญวันใหม่ ผมเห็นพระองค์ทำงานเมื่อรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับผมในทุกย่างก้าว ผมเรียนรู้ว่าพระองค์ทรงช่วยผมเผชิญสิ่งท้าทายและทำให้ผมชื่นชมยินดี” ฉันชอบคำตอบของเขาเพราะสะท้อนให้เห็นว่า พระเจ้าทรงอยู่ใกล้และทำงานในผู้ที่รักพระองค์ผ่านพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตอยู่ด้วย

การที่พระเจ้าทรงทำงานในผู้ที่ติดตามพระองค์เป็นความลึกลับอันอัศจรรย์ที่ผู้เขียนฮีบรูกล่าวถึงในตอนท้ายของจดหมายว่า “…(ขอ) ทรงทำงานในท่านทั้งหลายให้เกิดผลเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์ โดยพระเยซูคริสต์” (ฮบ.13:21) การลงท้ายนี้ตอกย้ำสิ่งสำคัญในพระธรรมฮีบรูว่า พระเจ้าจะทรงเสริมสร้างให้เราติดตามพระองค์ และพระองค์จะทรงทำงานในเราและผ่านเราเพื่อพระเกียรติของพระองค์

การทำงานของพระเจ้าในเราอาจทำให้เราประหลาดใจ เช่น เราให้อภัยคนที่ทำผิดกับเรา หรืออดทนกับคนที่เราไม่ชอบ “พระเจ้าแห่งสันติสุข” (ข้อ 20) ประทานความรักและสันติสุขของพระองค์ในเราและผ่านเรา เมื่อเร็วๆ นี้คุณเห็นพระเจ้าทรงทำงานอย่างไรบ้าง