เมื่อเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งขอลาป่วย ทุกคนเป็นห่วง หลังจากไปหาหมอและนอนพัก 1 วัน เขากลับมาทำงานและเล่าถึงที่มาของความเจ็บป่วยคือนิ่วที่ไต เขาขอก้อนนิ่วกลับมาเป็นที่ระลึกด้วย ทำให้ฉันคิดถึงตอนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีเมื่อหลายปีก่อน เป็นความเจ็บปวดที่แสนทรมาน

ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเล็กๆ ทำให้ทั้งร่างกายเจ็บปวดทรมานได้ ดังที่อัครทูตเปาโลกล่าวถึงใน 1 โครินธ์ 12:26 “ถ้าอวัยวะอันหนึ่งเจ็บ อวัยวะทั้งหมดก็พลอยเจ็บด้วย” ตลอดบทที่ 12 เปาโลใช้ภาพของร่างกายเพื่ออธิบายถึงคริสเตียนในโลกนี้ เมื่อท่านกล่าวว่า “พระเจ้าได้ทรงให้อวัยวะของร่างกายเสมอภาคกัน” (1 คร.12:24) ท่านหมายถึงพระกายของพระคริสต์ คือคริสเตียนทุกคน เราแต่ละคนมีของประทานและบทบาทที่แตกต่างกัน แต่เป็นร่างกายเดียวกัน ถ้าคนหนึ่งเจ็บ เราทุกคนก็เจ็บด้วย เมื่อเพื่อนคริสเตียนเผชิญการข่มเหง การทดลอง หรือความเศร้าโศก เราก็เจ็บปวดด้วยราวกับเผชิญความเจ็บนั้นเอง

ความเจ็บปวดของเพื่อนร่วมงานทำให้เขาไปหาความช่วยเหลือที่ร่างกายต้องการในพระกายพระคริสต์ ความเจ็บปวดของคนหนึ่งปลุกความเห็นใจและนำไปสู่การกระทำ เราอาจอธิษฐานเผื่อ กล่าวคำหนุนน้ำใจ หรือมีส่วนในการเยียวยารักษา ร่างกายทำงานร่วมกันเช่นนี้