ผู้ที่ได้รับเกียรติคุณหรือชื่อเสียงพิเศษขณะยังมีชีวิตอยู่ มักได้รับการขนานนามว่า “ตำนานในยุคของพวกเขา” เพื่อนนักเบสบอลอาชีพเล่าว่า เขาได้พบหลายคนในโลกกีฬาที่เป็นเพียง “ตำนานในความคิดของตนเอง” ความเย่อหยิ่งทำให้เรามองตัวเองบิดเบือนไป ขณะที่ความถ่อมใจให้มุมมองที่เป็นจริง

ผู้เขียนพระธรรมสุภาษิตกล่าวว่า “ความเย่อหยิ่งเดินหน้าการถูกทำลาย และจิตใจที่ยโสนำหน้าการล้ม” (16:18) การมองตัวเองในกระจกแห่งการมองว่าตนสำคัญ ย่อมสะท้อนภาพที่บิดเบี้ยว การยกตนเองทำให้เราล้มลงได้

ยาถอนพิษความเย่อหยิ่ง คือ ความถ่อมใจแท้ที่มาจากพระเจ้า “ที่จะเป็นคนมีใจถ่อมอยู่กับคนยากจน ก็ดีกว่าแบ่งของริบมาได้กับคนเย่อหยิ่ง” (ข้อ 19)

พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่า “ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่าน ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลาย และผู้ใดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้น ผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครของพวกท่าน อย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก” (มธ.20:26-28)

ไม่ผิดที่จะได้รับเกียรติจากผลงานและความสำเร็จ ที่ยากคือการจดจ่อที่พระองค์ผู้ทรงเรียกเราให้ติดตามพระองค์ ผู้ตรัสว่า “เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก” (11:29)