คลีโอพัตรา กาลิเลโอ เชคสเปียร์ เอลวิส เปเล่ คนเหล่านี้มีชื่อเสียงมากจนใช้ชื่อเรียกเพียงคำเดียวก็มีคนรู้จัก พวกเขาโดดเด่นในประวัติศาสตร์เพราะสิ่งที่พวกเขาเป็นและสิ่งที่พวกเขาทำ แต่ยังมีอีกชื่อหนึ่งที่อยู่เหนือกว่านามใดๆ!

ก่อนที่พระบุตรของพระเจ้าจะบังเกิดมา ทูตสวรรค์บอกมารีย์และโยเซฟให้ตั้งชื่อ บุตรว่าเยซู เพราะ “ท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา” (มธ.1:21) “และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด” (ลก.1:32) พระเยซูไม่ได้มาอย่างผู้มีชื่อเสียง แต่เป็นอย่างผู้รับใช้ที่ถ่อมลงและตายบนกางเขนเพื่อทุกคนที่ต้อนรับพระองค์จะได้รับการอภัยและเป็นไทจากบาป

อัครทูตเปาโลเขียนว่า “พระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง และได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์ เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ ที่แผ่นดินโลก ใต้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกลงกราบพระเยซูและเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้า” (ฟป.2:9-11)

ทั้งในยามสุขที่สุด และขัดสนที่สุด เรายึดถือพระนามเยซู พระองค์ไม่มีวันทอดทิ้งเรา รักของพระองค์ไม่เสื่อมสูญไป