ตอนที่เมเซลน้องสาวของฉันยังเล็ก เธอมักจะร้องเพลงคุ้นหูนี้ในแบบของเธอ “พระเยซูรักฉันรู้แน่ พระคัมภีร์มีสอนเมเซล” ซึ่งทำให้ฉันหัวเสียมาก! ในฐานะพี่สาวผู้ “ฉลาดกว่า” ฉันรู้ว่าเนื้อเพลงบอกว่า “พระคัมภีร์มีสอนไว้แท้” (ตอนท้ายของวลีท่อนนี้ในภาษาอังกฤษออกเสียงใกล้เคียงกับคำว่าเมเซล – ผู้เรียบเรียง) แต่เธอก็ยังยืนยันจะร้องแบบนั้น

ตอนนี้ฉันคิดว่าน้องสาวเข้าใจถูกแล้ว พระคัมภีร์สอนเมเซลและเราทุกคนว่าพระเยซูทรงรักเรา เราได้อ่านความจริงข้อนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า เช่นในจดหมายของอัครทูตยอห์น “สาวกคนที่พระเยซูทรงรัก” (ยน.21:7,20) ท่านบอกเราเรื่องความรักของพระเจ้าในข้อพระคัมภีร์ที่รู้จักกันมากที่สุดข้อหนึ่ง คือ ยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

ยอห์นย้ำเรื่องความรักนั้นใน 1 ยอห์น 4:10 “ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้มิใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญา ที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา” เช่นเดียวกับที่ยอห์นรู้ว่าพระเยซูทรงรักท่าน เราก็มีความมั่นใจเช่นเดียวกันได้ว่า พระเยซูทรงรักเรา พระคัมภีร์สอนเราไว้เช่นนั้น