ฉันนั่งคอยอย่างวุ่นวายใจอยู่กับสามีในห้องของโรงพยาบาล ลูกชายเรากำลังผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติ ฉันรู้สึกมวนท้องเพราะคิดมากและกังวล ฉันพยายามอธิษฐานขอพระเจ้าประทานสันติสุข ขณะที่เปิดพระคัมภีร์ ฉันคิดถึงอิสยาห์ 40 จึงเปิดไปที่ข้อความอันคุ้นเคยหวังว่าจะได้ความคิดอะไรใหม่ๆ

ขณะที่อ่าน ฉันพยายามหายใจให้ทั่วท้องเพราะข้อความจากหลายปีก่อนได้เตือนฉันว่าพระเจ้าทรง “เลี้ยงฝูงแพะแกะของพระองค์อย่างผู้เลี้ยงแกะ” เมื่อทรง “รวบรวมลูกแกะไว้ในพระกรของพระองค์ พระองค์จะทรงอุ้มไว้ที่พระทรวง” (ข้อ 11) ทันใดนั้นเองความกังวลก็หายไปและฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงโอบอุ้มเราอยู่ ทรงนำและดูแลเรา และนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการ ฉันหายใจเบาๆ รู้สึกได้ถึงสันติสุขของพระเจ้าที่ล้อมรอบฉันทั้งในระหว่างการผ่าตัดและภายหลังการผ่าตัด (ที่ผ่านไปอย่างเรียบร้อย)

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญากับประชากรของพระองค์ผ่านผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ว่า พระองค์จะเป็นผู้เลี้ยงที่ดี นำพวกเขาในการดำเนินชีวิต และประทานการปลอบประโลมใจ เราเองก็รู้จักกับการทรงดูแลอย่างอ่อนโยนของพระองค์ได้เมื่อเราบอกพระองค์ถึงความกังวลของเรา และแสวงหาความรักและสันติสุขของพระองค์ เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงประเสริฐ ทรงกอดเราไว้ใกล้พระทัยของพระองค์ และอุ้มเราไว้ในพระกรนิรันดร์ของพระองค์