มีไม่กี่เสียงที่ไพเราะเท่ากับเสียงคนที่รักคุณอธิษฐานเผื่อคุณ เมื่อได้ยินเพื่อนอธิษฐานเผื่อคุณอย่างห่วงใยและด้วยความเข้าใจที่พระเจ้าประทานให้ นั่นก็เหมือนสวรรค์ได้ลงมาอยู่บนโลก

และดีเพียงไรที่ได้รู้ว่า เพราะพระเมตตาที่พระเจ้ามีต่อเรา คำอธิษฐานของเราจึงไปถึงสวรรค์ได้เช่นกัน บางครั้งเมื่ออธิษฐาน เราอาจติดขัดเรื่องคำพูดและรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ แต่พระเยซูทรงสอนสาวกว่า เรา “ควรอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนระอาใจ” (ลก.18:1) พระคำพระเจ้าบอกเราว่าเหตุผลข้อหนึ่งที่เราทำเช่นนี้ได้ก็เพราะพระเยซูเอง “ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วย” (รม.8:34)

เราไม่เคยอธิษฐานโดยลำพัง เพราะพระเยซูทรงอธิษฐานด้วยกันกับเรา ทรงสดับฟังเมื่อเราอธิษฐาน และทูลพระบิดาเพื่อเรา เราไม่ต้องกังวลเรื่องถ้อยคำสละสลวย เพราะไม่มีใครจะเข้าใจเราเหมือนพระเยซู พระองค์ทรงช่วยเราในทุกทาง ทูลเรื่องความขัดสนของเราต่อพระเจ้า พระองค์ทรงทราบเมื่อเราทูลขอสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวเอง และทรงตอบคำร้องทูลของเราด้วยพระปัญญาและความรักอันสมบูรณ์

พระเยซูทรงเป็นคู่อธิษฐานที่สมบูรณ์แบบ เป็นสหายที่วิงวอนเพื่อเราด้วยพระเมตตาอันสุดจะพรรณนา คำอธิษฐานของพระองค์เพื่อเราไพเราะเกินบรรยายและเป็นกำลังใจให้เราอธิษฐานด้วยใจขอบพระคุณเสมอ