วันแรกที่โรงเรียนเตรียมอนุบาล ครูให้ชาล็อตตัวน้อยวาดรูปตัวเอง เธอวาดวงกลมเป็นลำตัว หัวยาวรี มีดวงตากลมสองข้าง ส่วนในวันสุดท้ายของการไปโรงเรียน ครูให้ชาล็อตวาดรูปตัวเองอีกครั้ง คราวนี้เธอวาดรูปเด็กหญิงตัวเล็กในชุดหลากสีใบหน้ายิ้มแย้ม มีหน้าตาชัดเจน และผมยาวสวยสีแดง โรงเรียนใช้ผลงานง่ายๆ ที่ครูให้ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่า เวลามีผลต่อการเจริญเติบโต

เรายอมรับว่าเด็กต้องใช้เวลาในการเติบโตก็จริง แต่เรากลับใจร้อนกับตัวเองหรือเพื่อนผู้เชื่อที่เติบโตฝ่ายวิญญาณอย่างเชื่องช้า เรายินดีเมื่อเห็น “ผลของพระวิญญาณ” (กท.5:22-23) แต่ผิดหวังเมื่อเห็นคนทำบาป ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูพูดถึงเรื่องนี้ในจดหมายถึงคริสตจักรว่า “ถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้ว แต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้า” (ฮบ.5:12)

ขณะที่เราเองแสวงหาความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเยซู ให้เราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน และอดทนเดินเคียงข้างผู้ที่รักพระเจ้า แต่ดูเหมือนจะมีปัญหาในการเติบโตฝ่ายวิญญาณ “แต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรัก” ให้เราหนุนใจกันต่อไป เพื่อเราทุกคนจะได้ “จำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์” (อฟ.4:15)