หลังจากทำร้ายสามีด้วยคำพูดเจ็บปวดเพราะเหตุการณ์ไม่เป็นไปอย่างที่ฉันต้องการ ฉันปฏิเสธสิทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เตือนให้นึกถึงข้อพระคัมภีร์ที่ชี้ให้เห็นท่าทีที่ผิดบาปของฉัน การดื้อดึงรักษาหน้าจะคุ้มกับการทำลายครอบครัวและการไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือ ไม่เลย แต่กว่าฉันจะขอการอภัยจากพระเจ้าและสามี ฉันก็ได้สร้างบาดแผลไว้มากมาย ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากการละเลยคำปรึกษาที่ดีและใช้ชีวิตตามใจตัวเอง

มีช่วงหนึ่งที่ชนอิสราเอลมีใจกบฏหลังจากที่โมเสสเสียชีวิต โยชูวานำพวกเขาเข้าดินแดนแห่งพระสัญญา พวกเขารับใช้พระเจ้าภายใต้การนำของโยชูวา (วนฉ.2:7) แต่หลังจากโยชูวาและคนรุ่นนั้นเสียชีวิต อิสราเอลก็ลืมพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทำ (ข้อ 10) พวกเขาทำบาปและปฏิเสธผู้นำที่ยำเกรงพระเจ้า (ข้อ 11-15)

ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงตั้งผู้วินิจฉัย (ข้อ 16-18) ที่ทำหน้าที่เหมือนกษัตริย์ แต่เมื่อผู้วินิจฉัยแต่ละคนเสียชีวิต อิสราเอลก็กลับไปกบฏต่อพระเจ้าอีก เมื่อใช้ชีวิตตามใจตัวเอง พวกเขาก็ต้องเจอผลลัพธ์เลวร้าย (ข้อ 19-22) แต่เราไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น เราสามารถยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเยซู องค์อธิปไตยผู้ครอบครองนิรันดร์ ซึ่งทรงสร้างเราให้ติดตามพระองค์ เพราะทรงเป็นองค์ผู้พิพากษาและองค์จอมกษัตริย์ผู้ทรงพระชนม์