ธัม ดาชู รู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรบางอย่าง เขาจึงเริ่มไปโบสถ์ที่ลูกสาวไปนมัสการ แต่พ่อลูกไม่เคยไปด้วยกัน สมัยก่อนเขาเคยดุด่าลูก ทำให้ทั้งสองห่างเหินกัน ด้วยเหตุนี้ธัมจึงแอบเข้าไปตอนเริ่มร้องเพลงแล้ว และรีบจากมาทันทีที่การนมัสการสิ้นสุด

สมาชิกในโบสถ์เล่าพระกิตติคุณให้เขาฟัง แต่ธัมปฏิเสธอย่างสุภาพเสมอเมื่อถูกเชิญชวนให้รับเชื่อ กระนั้นเขาก็ยังคงไปคริสตจักร

วันหนึ่งธัมป่วยหนัก ลูกสาวรวบรวมความกล้าเขียนจดหมายถึงเขา เธอเล่าว่าพระคริสต์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธออย่างไร และเธออยากคืนดีกับพ่อ คืนนั้นธัมรับเชื่อและครอบครัวได้กลับมาคืนดีกัน ไม่กี่วันต่อมา ธัมเสียชีวิตและได้ไปอยู่กับพระเยซู มีสันติสุขกับพระเจ้าและคนที่เขารัก

อัครทูตเปาโลเขียนว่า เราต้อง “ชักชวนคนทั้งหลาย” ในเรื่องความรักและการให้อภัยของพระเจ้า (2 คร.5:11) ท่านกล่าวว่า “ความรักของพระคริสต์ผลักดันเรา” ให้ทำพันธกิจแห่งการคืนดีของพระองค์ (ข้อ 14 อมตธรรม)

การยอมให้อภัยของเราอาจช่วยให้ผู้อื่นรับรู้ว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราคืนดีกับพระองค์ (ข้อ 19) วันนี้คุณจะพึ่งพากำลังของพระเจ้า เพิื่อสำแดงความรักของพระองค์ให้พวกเขาเห็นหรือไม่