ในที่ทำงาน คำพูดให้กำลังใจนั้นสำคัญมาก วิธีที่พนักงานพูดคุยกันมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ผลกำไรของบริษัท และความรู้สึกชื่นชมของเพื่อนร่วมงาน ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า สมาชิกของกลุ่มคนทำงานที่มีประสิทธิผลมากที่สุด แสดงออกว่ายอมรับกันและกันมากกว่าการปฏิเสธ คัดค้าน หรือพูดจาถากถางกันถึง 6 เท่า ขณะที่กลุ่มซึ่งมีประสิทธิผลน้อยที่สุด มีแนวโน้มที่จะแสดงความเห็นที่เป็นลบมากกว่าความเห็นที่เป็นประโยชน์เกือบ 3 เท่า

เปาโลเรียนรู้ถึงคุณค่าของคำพูด ว่าคำพูดกำหนดความสัมพันธ์และผลลัพธ์ที่ตามมา ก่อนจะพบกับพระคริสต์บนถนนไปยังเมืองดามัสกัส คำพูดและการกระทำของท่านได้ทำร้ายสาวกของพระเยซูอย่างรุนแรง แต่ขณะที่ท่านเขียนจดหมายไปถึงชาวเมืองเธสะโลนิกา ท่านกลายเป็นผู้หนุนใจที่ยอดเยี่ยมเพราะพระเจ้าทรงทำงานในใจของท่าน และบัดนี้ท่านกำลังหนุนใจผู้อ่านให้ทำตามอย่างท่าน โดยการให้กำลังใจผู้อื่นและสะท้อนถึงจิตวิญญาณของพระคริสต์ แต่ต้องระวังไม่ให้เป็นการประจบสอพลอ

เปาโลย้ำเตือนผู้อ่านถึงที่มาของการหนุนใจว่า การที่เราวางใจในพระเจ้าผู้ทรงรักเราจนยอมสละพระชนม์เพื่อเรานั้น เป็นเหตุผลที่ทำให้เราชูใจ ยกโทษ จูงใจ และโต้แย้งกันด้วยความรัก (1 ธส.5:10-11)

เปาโลแสดงให้เห็นว่าการหนุนใจกันเป็นวิธีที่จะช่วยให้เราได้ลิ้มรสความอดทนและความดีของพระเจ้า