ในเว็บไซต์เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหลายเว็บมีประโยคที่ว่า “จงเตรียมลูกให้พร้อมเดินบนหนทาง ไม่ใช่เตรียมหนทางพร้อมเดินสำหรับลูก” แทนที่จะเตรียมทางที่ไร้อุปสรรคให้เด็กๆ เราควรจะเตรียมพวกเขาให้รับมือกับความยากลำบากบนเส้นทางข้างหน้า

ผู้เขียนสดุดีบันทึกไว้ว่า “จะบอกแก่ชาติพันธุ์ที่กำลังเกิดมา ถึงพระราชกิจอันควรสรรเสริญของพระเจ้าและฤทธานุภาพของพระองค์ และการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำเพราะพระองค์ทรงสถาปนากฎเกณฑ์ไว้…ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาแก่บรรพบุรุษของ เราว่าให้แจ้งเรื่องราวเหล่านั้นแก่ลูกหลานของเขา…เพื่อชาติพันธุ์รุ่นต่อไป…จะลุกขึ้นบอกลูกหลานของเขา” (สดด.78:4-6) เป้าหมายเพื่อ “เขาจะตั้งความหวังของเขาไว้ในพระเจ้า และไม่ลืมพระราชกิจของพระเจ้า แต่รักษาพระบัญญัติของพระองค์” (สดด.78:7)

ลองคิดถึงบุคคลที่คำพูดหรือการใช้ชีวิตของเขามีอิทธิพลต่อเราในฝ่ายจิตวิญญาณ ทำให้เราสนใจและอยากติดตามพระเยซูเหมือนอย่างเขา

เรามีสิทธิพิเศษและหน้าที่ยิ่งใหญ่ในการแบ่งปันพระคำและแผนการของพระเจ้าในชีวิตเราแก่คนรุ่นต่อๆ ไป เราต้องการให้พวกเขาเตรียมตัวให้พร้อมเผชิญกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยพระกำลังของพระเจ้า