เมื่อมีคนถามชายคนหนึ่งว่าความไม่รู้และความไม่ใส่ใจเป็นปัญหาของสังคมสมัยใหม่หรือไม่ เขาพูดติดตลกว่า “ผมไม่รู้และผมไม่ใส่ใจ”

คนที่ท้อใจหลายคนคงรู้สึกเช่นนั้นกับโลกและผู้คนในโลกทุกวันนี้ แต่ถ้าเป็นปัญหาและความยุ่งยากในชีวิตของเรา พระเยซูทรงเข้าใจดีและทรงห่วงใยมาก อิสยาห์ 53 ซึ่งเป็นคำพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับการถูกตรึงกางเขนของพระเยซู บอกเราเล็กน้อยว่าพระองค์ทรงต้องทนทุกข์อะไรเพื่อเราบ้าง “ท่านถูกบีบบังคับและท่านถูกข่มใจ…เหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่า” (อิสยาห์ 53:7) “ต้องถูกตีเพราะการทรยศของชนชาติของเรา” (อิสยาห์ 53:8) “เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ท่านฟกช้ำด้วยความเจ็บไข้ เมื่อพระองค์ทรงกระทำให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป ท่านจะเห็นพงศ์พันธุ์ของท่าน ท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่าน น้ำพระทัยของพระเจ้าจะเจริญขึ้นในมือของท่าน” (อิสยาห์ 53:10)

พระเยซูทรงเต็มพระทัยแบกรับความบาปผิดของเราบนกางเขน ไม่มีใครทนทุกข์เพื่อเรามากเท่ากับพระองค์ ผู้ทรงทราบดีว่าการช่วยเราจากความบาปต้องแลกกับอะไร และทรงเต็มใจแลกด้วยความรัก (อิสยาห์ 53:4-6)

เพราะพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากตาย พระองค์จึงทรงพระชนม์อยู่และสถิตอยู่กับเราทุกวันนี้ ไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์ใด พระเยซูทรงเข้าใจและห่วงใย และจะทรงนำเราผ่านพ้นไปได้