ในสหรัฐ ช่วงหลังคริสต์มาสคือช่วงวุ่นวายที่สุดของปีที่ผู้คนพากันนำของขวัญที่ไม่ต้องการไปเปลี่ยนเป็นของที่ต้องการจริงๆ แต่คุณอาจรู้จักคนบางคนที่ดูเหมือนให้แต่ของขวัญที่ถูกใจ พวกเขาทราบได้อย่างไรว่าคนอื่นอยากได้อะไรและอะไรเหมาะกับเทศกาล กุญแจสู่ความสำเร็จของการให้ไม่ใช่ตัวเงิน แต่เป็นการฟังและสังเกตว่าผู้อื่นชื่นชอบและชื่นชมสิ่งใด

เราอาจใช้วิธีนี้กับญาติมิตร แต่กับพระเจ้า สิ่งใดจะมีความหมายหรือมีค่าพอที่เราจะมอบแด่พระองค์ สิ่งใดที่พระองค์ทรงยังไม่มีหรือ

โรม 11:33-36 ซึ่งเป็นบทเพลงสรรเสริญพระปัญญา ความรอบรู้ และพระสิริอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ตามมาด้วยการทรงเรียกให้ถวายตัวของเราแด่พระองค์ “พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่าน ทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย” (12:1) แทนที่จะเปลี่ยนไปตามโลกรอบตัว เราควรรับ “การเปลี่ยนแปลงจิตใจ” (ข้อ 2)

วันนี้อะไรคือสิ่งดีที่สุดที่เราจะถวายแด่พระเจ้าได้ เราถ่อมใจ รัก และสำนึกในพระคุณ เราจึงถวายชีวิตทั้งสิ้นแด่พระองค์ ทั้งจิตใจ ความคิดและจุดมุ่งหมาย นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์จะได้รับจากเราทุกคน