ศจ.มาร์ติน นีโมเลอร์ ศิษยาภิบาลผู้มีชื่อเสียงชาวเยอรมันถูกกักในค่ายกักกันของนาซีเกือบแปดปี เพราะเขาต่อต้านฮิตเลอร์อย่างเปิดเผย ในคืนก่อนวันคริสต์มาสปี 1944 นีโมเลอร์กล่าวถ้อยคำแห่งความหวังแก่เพื่อนผู้ร่วมจองจำในดาฮาวว่า “เพื่อนที่รักของข้าพเจ้า ในวันคริสต์มาสนี้…ให้เราแสวงหาพระกุมารผู้เสด็จมาเพื่อร่วมแบกรับทุกสิ่งที่ถ่วงเราอยู่…พระเจ้าได้ทรงสร้างสะพานจากพระองค์มาหาเรา รุ่งอรุณแห่งเบื้องบนได้มาถึงเราแล้ว”

ในวันคริสต์มาส เราได้รับข่าวประเสริฐว่าพระเจ้าเสด็จมาหาเราและเชื่อมช่องว่างระหว่างเรากับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเข้ามาในคุกมืดของเราด้วยแสงสว่างของพระองค์และยกภาระหนักทั้งความเศร้า ความผิดบาป หรือความโดดเดี่ยวที่ถ่วงเราออกไป

ในคืนอ้างว้างก่อนวันคริสต์มาสในค่ายกักกัน นีโมเลอร์ประกาศข่าวประเสริฐว่า “ท่ามกลางความกสว่างที่ล้อมรอบคนเลี้ยงแกะ ลำแสงหนึ่งจะฉายเข้ามาในความมืดมิดของเรา” คำพูดของเขาทำให้คิดถึงผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ที่ทำนายไว้ว่า “ชนชาติที่ดำเนินในความมืดจะได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่ บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราช สว่างจะได้ส่องมาบนเขา” (อสย.9:2)

ไม่ว่าวันนี้เราจะอยู่ที่ใด พระเยซูได้ทรงเข้ามาในโลกอันมืดมิดของเราด้วยสันติสุขและความสว่างของพระองค์