ทางหลวงหมายเลข 77 ซึ่งตัดผ่านภูเขาแอพพาเลเชียนในเวสต์ เวอร์จิเนีย มีทางเบี่ยงสำหรับรถบรรทุกเบรกแตกหลายจุด ทางเบี่ยงนี้พบได้ข้างทางหลวงช่วงที่ความสูงลดลงเกือบ 400 เมตรในระยะ 10 กิโลเมตร ความลาดชันบวกกับความคดเคี้ยวของถนนสามารถสร้างปัญหาให้กับคนขับรถ โดยเฉพาะรถบรรทุกได้

เช่นเดียวกับรถบรรทุกเบรกแตกที่ต้องการทางเบี่ยง เราก็ต้องการ “ทางเลี่ยง” เมื่อความปรารถนาซึ่งเกินการควบคุมคุกคามสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณของเรา เมื่อเผชิญการทดลอง“พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้” (1 คร.10:13) พระเจ้าทำให้เราสามารถ “ปฏิเสธ” สิ่งเย้ายวนได้ด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูทรงมีชัยเหนือการทดลองของซาตานในเรื่องอาหาร สิทธิอำนาจ และความไว้วางใจ โดยการอ้างข้อพระคัมภีร์จากเฉลยธรรมบัญญัติ (มธ.4:4-10) พระวจนะของพระเจ้าช่วยพระองค์ในการต่อสู้กับมาร ทั้งที่พระองค์เพิ่งผ่านการอดอาหารมา 40 วันในถิ่นทุรกันดาร

เมื่อเราเผชิญกับการทดลอง เราอาจรู้สึกเหมือนหายนะกำลังมาเยือนความทรงจำเกี่ยวกับความล้มเหลวในอดีตและความรู้สึกแปลกแยกยิ่งทำให้รู้สึกแย่ลงไปอีก แต่เราสามารถวางใจพระเจ้าในช่วงเวลาที่เผชิญการทดลองได้ พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ และพระองค์จะทรงจัดเตรียมหนทางให้เราสามารถต้านทานความบาปอันเย้ายวนได้ – JBS