เซอร์ คริสโตเฟอร์ เร็นออกแบบและสร้างคริสตจักรกว่า 50 แห่งในกรุงลอนดอนช่วงปลายศตวรรษที่ 17 แบบที่เขาเขียนมีลักษณะเด่นสองประการคือ หลังคามียอดแหลมสูงและมั่นคงแข็งแรง แต่ลักษณะประการที่สองลึกซึ้งยิ่งกว่า คือ หน้าต่างของโบสถ์ทุกบานจะต้องเป็นกระจกใส ซึ่งตรงข้ามกับกระจกที่มีลวดลายและสีสันสวยงาม ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของคริสตจักรในยุคนั้น เหตุผลหนึ่งมาจากคำพูดของเขาที่ว่า “ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์คือความสว่าง” ในความคิดของเร็น การยอมให้แสงสว่างทอดลงมายังผู้คนที่กำลังนมัสการคือการเฉลิมฉลองของขวัญนั้น

พระธรรมปฐมกาลบันทึกไว้ว่า ในวันที่หนึ่งพระเจ้าทรงสร้างความสว่าง (ปฐมกาล 1:3) ความสว่างที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อการมองเห็นเท่านั้น แต่เป็นภาพแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกที่มืดมน ในยอห์น 8:12 พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” สำหรับผู้ติดตามพระคริสต์ ความสว่างเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ย้ำเตือนให้เราระลึกถึงพระลักษณะของพระผู้ช่วยให้รอดและลักษณะชีวิตที่ทรงประทานให้แก่เราผ่านการเสียสละของพระองค์บนกางเขน

เร็นพูดถูก ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์คือ ความสว่าง คือ พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นความสว่างของโลก! – BC