มีคำพยากรณ์มากมายเกี่ยวกับวันสิ้นโลกที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป คำพยากรณ์เหล่านั้นน่าหวาดหวั่นและมักทำให้ผู้คนกลัว พระคัมภีร์ก็มีพูดถึงเวลาที่เรียกว่า “วันของพระเจ้า” ซึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมา วันนั้นจะมาถึงแน่ แต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบว่าเมื่อไร

วันนั้นเป็นวันที่บรรดาผู้ติดตามพระเยซูตั้งตารอ เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว อัครทูตเปโตรจึงบอกวิธีที่ผู้เชื่อจะดำเนินชีวิตโดยมีเป้าหมายที่เต็มไปด้วยความสุข (2 ปต.3:10-18) เรามองขึ้นไปบนฟ้าสวรรค์โดยดำเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้า(2 ปต.3:11) เรามองภายในเราโดยพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มีใจที่สงบ (2 ปต.3:14) และเรามองออกไปภายนอกเรา โดยระแวดระวังไม่ให้เราหวั่นไหวไปกับอิทธิพลที่ไม่ถูกต้องของผู้อื่น (2 ปต.3:17)

เราจะทำเช่นนี้ได้อย่างไร? ก็โดยการ “เจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา” (2 ปต.3:18) เมื่อคุณลักษณะของเราจำเริญขึ้นผ่านทางพระคัมภีร์ เราก็จะเริ่มเป็นเหมือนพระเยซู ผู้ทรงเป็นพระวาทะมากขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้พระวจนะของพระเจ้านำเราในการดำเนินชีวิต

วันของพระเจ้าไม่ควรเป็นวันที่น่ากลัวสำหรับผู้ติตามพระเยซู องค์จอมกษัตริย์จะเสด็จกลับมาเพื่อแก้ไขทุกสิ่งให้ถูกต้องและเพื่อครอบครองชั่วนิรันดร์ เรารอคอยเวลานั้นด้วยใจจดจ่อ เพราะนั่นคือ “ความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวัง” ของเรา (ทต.2:13) – CPH